View on GitHub

The Blog of Juho

This is my blog. Nothing more.

Covid-19 Faktoja ja valmistautumista, Osa 1

lauantai 2020-03-14

Amatöörin ajatuksia ja viitteellistä faktatietoa liittyen puhjenneeseen maailmanlaajuiseen Covid-19 pandemiaan ja sen aiheuttajavirukseen SARS-CoV-2. Kirjoittelu sisältää aihealueittain ajatuksia ja tietoa aiheesta, mutta kirjoittaja pahoittelee jo etukäteen kielellistä kyvyttömyyttään kirjoittaa johdonmukaisesti etenevää ja helposti luettavaa kokonaisuutta, sillä hän kirjoittaa yleensä vain ICT-alan asiasisältöä asiantuntijatyön koulutuksiin ja dokumentointitarpeisiin.

Teksti ei juuri sisällä tietoa SARS-CoV-2 viruksen aiheuttaman infektion oireista tai vaarallisuudesta suhteessa muihin tartuntatauteihin, sillä sitä ei tällä hetkellä juuri tunneta. Lisätiedoille hyviä lähteitä ovat http://who.int sekä http://thl.fi.

end of TL;DR so now go and read…

Alkupuhe

Oletus tiedeyhteisössä on toistaiseksi ollut, että puhutaan yleisvaarallisesta hengitystieinfektiosta, jonka aiheuttaman infektion oireiden vaarallisuus on hieman, mutta ei merkittävästi, Influenza-A viruksen aiheuttamia oireita suurempi[0]. Toistaiseksi vaarallisin todettu SARS-CoV-2 viruksen aiheuttama oirekokonaisuus on ARDS (acute respiratory distress syndrome), joka on myös todennäköisin menehtymisen syy valtaosalla raportoiduista kuolemista.

Osa näistä oletuksista pohjautuu aikaisempaan SARS-CoV-1 viruksen tutkimusmateriaaliin, joka on viruksena läheistä sukua nyt nähtävälle uudelle virukselle, sekä muualta päin maailmaa saatuihin tietoihin paikallisista epidemioista. Olettamien varmuus tulee kasvamaan lähiviikkojen aikana. Julkaistua tutkimusaineistoa, johon on kannattavaa viitata, on toistaiseksi hyvin rajoitetusti saatavilla.

Johdanto

Aloitetaan kirjoittelu ensimmäisestä lauantaista Suomen hallituksen kattavien suosituksien voimaantultua[1]. Nyt on hyvä hetki istua alas ja kuulostella tilannetta sekä itseään ilmaantuneen vapaa-ajan varjossa, kun osa yhteiskunnan normaaleista aktiviteeteista on alasajossa, aiheuttaen aukon suurimman osan meistä harrastuksiin ja muihin päivittäisiin normeihin. Aion käyttää osan tästä ajasta ajatuksieni ja löytämäni faktatiedon purkamiseen tekstiksi.

Huomiona kuitenkin, ettei minulla ole antaa osoitettua pätevyyttä sellaisenaan tekstini tueksi. Koetan kuitenkin lisätä sekaan viittauksia sitä mukaa, kun väitän jotain asiaa suuntaan tai toiseen. Väitän kuitenkin tietävän aiheesta ainakin sen, millä tavalla olen itse päässyt 15 vuotta sitten kärsimästäni yleisestä pelosta kaikkia silloisia normaaleja tartuntatauteja kohtaan. Huomaan siis pitkästä aikaa kanssaihmisissä monia samoja reagointimalleja ja tekoja[2], joita itse tein ja jotka olen sittemmin todennut käsitykseni kasvaessa joko oikeasti hyödyllisiksi tai varsin turhiksi.

Tekstin tarkoitus on etupäässä kohdistaa pelkäävän ja ahdistuvan ihmisen hallinnantunteen palauttamiseksi tekemät teot hyödyllisiksi teoiksi, jotka auttavat henkilöä itseään ja muuta yhteiskuntaa, ja yrittää syöstä valheellista hallinnantunnetta tuovat teot pois hyödyllisten tieltä. Tekstin pääasiallinen tarkoitus ei ole pelotella ja ahdistaa niitä toisia ihmisiä tekemään tekoja asian eteen, vaikka yhteiskunta vaatii nyt heiltäkin tekoja yhteiseksi hyväksi.

Pelko ja ahdistus

Kaikki eivät varmasti pelkää tai ahdistu tästä pandemia-aiheesta. Syyn voi ajatella olevan, että tällainen henkilö ei ymmärrä kokonaisuutta, tai ymmärtää kokonaisuudesta vain sen osan, joka osoittaa hänen olevan vaikutusten ulkopuolella. Aiheen piirissä on puhuttu paljon riskiryhmästä, iäkkäät ja perussairaat, ja jos henkilö ei oleta itsensä tai lähipiirinsä kuuluvan kumpaakaan näistä, helpottaa se pelko- ja ahdistusoireilua. Nämä henkilöt tuskin hakevat kovin aktiivisesti tietoa huoleensa, joten on oletettavaa että he eivät omatoimisesti eksy lukemaan tätäkään tekstiä.

Toisen syyn voi ajatella olevan, että henkilö ymmärtää kokonaisuuden hyvin, tai ymmärtää kokonaisuudesta sen osan, joka tuo henkilölle tunteen asian hallinnassa olemisesta, jos henkilö ylipäätään on hallinnantunnetta elämäänsä kaipaava[3]. Kolmas joukko ovat ne, jotka eivät hallinnantunnetta elämäänsä tarvitse. Elämän hallinnassa pysyminen toki kohdentuu henkilön itsensä olemisen lisäksi henkilön lähipiirin olemiseen; puoliso, lapset, vanhemmat ja isovanhemmat.

Sitten on se toinen puolisko kansasta, jotka pelkäävät ja ahdistuvat tästä pandemia-aiheesta. Heille voin jo kättelyssä sanoa, että nämä aiheen tuomat riskit ovat hallittavissa. Riskejä ei saa poistettua, mutta riskit eivät ole myöskään hallitsemattomia, eli sellaisia joihin henkilö ei itse voisi kohtuullisella vaivalla vaikuttaa. Tilanteelle voi siis tehdä paljon, eikä sitä joudu seuraamaan avuttomana vierestä, kuten vaikka toisenlaisessa kriisitilanteessa avaruudesta maata lähestyvää asteroidia[4].

Tilanne maailmalla tänään

WHO on julistanut viruksen vaikutukset pandemiaksi[5]. En selosta, mitä pandemia tarkoittaa verraten epidemiaan, sillä siitä on jo paljon valmista materiaalia saatavilla[6]. Se mikä tulee ymmärtää, on että pandemia tarkoittaa tilannetta, jossa yksittäisen valtion ei ole hyödyllistä tehdä leviämistä kokonaan estäviä toimia, vaan ainoastaan leviämisnopeutta rajoittavia toimia. Pandemiatilanteessa on todennäköistä, että paikallisia epidemioita esiintyy, myös Suomessa. On siis todennäköistä, että väestömme keskuudessa infektiotapaukset tulevat lisääntymään merkittävästi.

Tämä on pandemiatilanteessa normaalia, eikä esimerkiksi seurausta Suomen hallinnon hidastelusta. Mediassa ja somessa on ollut arvostelua siitä, miksi Suomi ei laita rajoja ja loppujakin yhteiskunnan toiminnoista, kuten kouluja, kiinni. Näitä toimia voidaan ottaa käyttöön paikallisten epidemioiden leviämisnopeutta hidastavina toimina, mutta pandemiatilanteesta johtuen niillä ei ole arvoa leviämistä kokonaan estävinä toimina.

Pandemiasta johtuen on myös todennäköistä, että uusi viruksemme ei tule katoamaan yhteiskunnasta pitkään aikaan[7][8]. Vaikka valtion rajat ja toiminnot ajettaisiin kokonaan alas, paikallisia epidemioita alkaisi ilmetä heti kun rajoja ja toimintoja alettaisiin jälleen avaamaan ja käynnistämään. Teoriassa näin voitaisiin toimia ja edetä, kunnes virukseen on saatavilla rokote ja valtaosalle kansasta olisi sen kautta saatu immuniteetti[8], mutta se tarkoittaisi käytännössä, että joutuisimme etenemään pysäytetyllä yhteiskunnalla ainakin kaksi vuotta. Tämä on käytännössä mahdotonta ja toivon tämän olevan itsestäänselvyys kaikille.

Yhteiskunnan vastuu

Tällä hetkellä suurin ja olennaisin vastuu yhteiskunnan puolella on turvata riittävä määrä hoito- ja sairaankuljetusresursseja niille, jotka tulevat niitä tarvitsemaan paikallisten epidemioiden edetessä, joko tämän uuden viruksen aiheuttamista henkeä uhkaavista oireista johtuen, tai muun sairauden henkeä uhkaavista oireista johtuen.

Vaikka aihe on saanut osakseen arvostelua, on hyvä muistaa, että pandemiatilanteessa olemassa olevien resurssien, kuten terveydenhuollon välineiden kysyntä on maailmanlaajuisesti suurta, eikä hankintoja voida tehdä tavalliseen tapaan välinetuotannon riittämättömyyden ja valmistusmaiden asettamien vientirajoitusten vuoksi. Suomessa tilanne on lähtökohtaisesti monella tapaa hyvä, sillä lainsäädännön keinoin on jo pitkään säädelty hoitopaikkojen ja lääkkeiden reservistä, jolloin niitä ei tarvitse ruveta hankkimaan vasta pandemian puhjettua. Lisäksi julkinen terveydenhuolto on kaikkien saatavilla ja nykyiset ennusteet epidemian paikallisesta leviämisnopeudesta, osin rajoituksien johdosta, toteavat sen resurssit riittäviksi (viitteenä YLE Areena kautta kuultavat THL antamat lausunnot).

Nyt voimassa olevilla rajoituksilla on siis ainut tavoite rajata tämän uuden viruksen aiheuttamien paikallisten epidemioiden leviämisnopeutta ja sen turvin pitää olemassa olevat terveydenhuollon resurssit riittävinä[9]. Tässä tullaan hyvin todennäköisesti onnistumaan, jos alla kuvatut henkilökohtaiset vastuut lunastetaan. Tämän turvin jokainen voi olla rauhallisin mielin hoidon saatavuuden osalta, jos SARS-CoV-2 -virusinfektio omalle kohdalle sattuisikin.

Jos jonkin muun valtion epidemiatilaa haluaa seurata vertailuksi, niin kannattaa aloittaa pohjoismaista, sillä he ovat sekä jonkin verran edellä Suomea epidemiatilanteessa, että varautuneet aikalailla samalla tavalla ennakkoon. Muiden valtioiden tilannetta on tällä hetkellä erittäin vaikea suhteuttaa Suomeen jo pelkästään siitä syystä, että terveydenhuoltorakenteet ja ennakkovarautuminen ovat valtioittain hyvin erilaisia. Monet varmasti miettivät, tuleeko meille Suomeenkin Italian tilanne. Ei tule, jos alla kuvatut henkilökohtaiset vastuut edelleen lunastetaan.

Henkilökohtainen vastuu

Tilanne on kuitenkin nyt sellainen, että kukaan ei voi ulkoistaa koko vastuuta epidemian hidastamistoimista eteenpäin Suomen hallitukselle, paikallishallinnoille, tai sairaanhoitopiireille, vaan Teidän tulee aikuisina ottaa osa vastuusta itsellenne. THL:n pääjohtaja ei tule puolestanne pesemään käsiänne, ettekä tule tulevaisuudessakaan saamaan ketään vastuuseen tilanteen seurauksista. Anteeksi pieni provokaatio, mutta tästä päästäänkin viimein itse asiaan.

Lähtökohta on, että ihmisten on noudatettava Suomen hallituksen ja THL:n antamia suosituksia ja ohjeita[1][10], sillä vain ne rakentavat kestävän pohjan säädellä sitten näitä muita yksityiskohtaisempia ohjeistuksia, joita rupean tässä vertailemaan.

Koska lukijakuntana ovat kaikki, niin aloitetaan aivan perusasioista, varsinkin ääripäistä. Pisteytän muutaman seuraavan varautumistavan suhteessa siihen, millainen vaikutus sillä on epidemian etenemistä hidastavana toimena. Viisi pistettä tarkoittaa varsin hyvää varautumistapaa ja yksi piste huonoa.

Käsien peseminen saippualla

Täydet 5 pistettä.

Kun peset kätesi teknisesti oikein[11], huuhdot virukset viemäriin ja kun kuivaat pestyt kädet paperiin, hankaat loput virukset käsistäsi paperin mukana roskikseen. Osa viruksista ehtii myös tuhoutumaan, vaikka ei se viemäri niistä enää niin välitäkään. Tämä on paras keino estää viruksen kulkeutuminen omaan elimistöösi, joko kasvoja kosketellessasi ja sormin syödessäsi. Tämä auttaa myös lähipiiriäsi, sillä et kuljeta virusta likaisten käsiesi avulla niihin ympäristön esineisiin ja pintoihin, joita muutkin koskettavat omilla käsillään.

Normaalin käsisaippuan ja käsien hyvän kuivauksen tehokkuus perustuu sekä viruksia kuljettavan lian mekaaniseen poistamiseen, että SARS-CoV-2 viruksen rakenteessa olevien lipidi-ryhmien rikkomiseen tehden käsiin jäljelle jäävistä viruksista kyvyttömiä aiheuttamaan infektio elimistöön päästyään[12]. Kaikilla viruksilla ei ole kuvattuja lipidi-ryhmiä, mutta SARS-CoV-2 viruksen nyt liikkeellä olevalla versiolla on. Normaalin käsisaippuan rasvat siis liuottavat ja rikkovat viruksen kuvatut lipidi-ryhmät.

Olennaista on myös pestä kädet oikeissa kohdissa päivän toimia, varsinkin aina kun olet liikkunut paikasta toiseen, kuten kaupasta sisään tultuasi. Näin et siirtele viruksia tiloista toisiin, vaan huuhdot ne viemäriin. Näin toimiessasi virukset eivät pääse edelleen esimerkiksi kotisi muihin esineisiin, jonka seurauksena joutuisit pesemään käsiäsi kokoajan jo pelkästään kotona eri asioita tehdessäsi ja muita kodin esineitä kosketellessasi.

Kotona sen sijaan, kun olet pessyt ja kuivannut kätesi teknisesti oikein, saat rauhassa aloittaa naamasi mustapäiden irroittelun normaaliin vanhaan tapaasi. Muista kuitenkin pestä kädet myös tämän operaation jälkeen, sillä en halua jatkossakaan mustapäitäsi salaattiini.

Vessapaperin hankkiminen varastoon

Vain 1 piste.

En oikein tiedä, kannattaako tälle edes yrittää keksiä positiivisia puolia. Ainut mikä tulee mieleen, on se että ihmiset saattavat pysytellä pidempään kotonaan, kun ei ainakaan vessapaperia tarvitse mennä hakemaan lisää. Tehokkuus henkilölle itselleen siis lunastuu vain sillä ehdolla, että on onnistunut hankkimaan myös kaiken muun tarvittavan ja kykenee pysymään kotonaan seuraavat kaksi vuotta, kunnes virukseen on saatavilla rokote ja sitä riittää myös henkilölle itselleen annettavaksi. Tehokkuus muulle väestölle tulee sitten sen kautta, että henkilö ei ainakaan vessapaperia lisää hakiessaan liikuttele virusta henkilöstä ja tilasta toiseen. Vessapaperin mahdollinen loppuminen toisilta henkilöiltä tai yhteiskunnan muilta toiminnoilta ei nykytiedon valossa kuitenkaan vaikuta epidemian etenemisvauhtiin merkittävästi.

Vessapaperia on kuitenkin hyvä olla kotona saatavilla, sillä muut paperilaadut eivät hajoa samalla tavalla viemäriverkostossa vaan tukkivat sen. Lisäksi muiden paperilaatujen karheus ärsyttää turhaan peräaukon seudun ihoa ja sen hoitamiseen tarvitaankin sitten jo muita tavaroita[13]. Hankkikaa siis jatkossakin häpeilemättä normaaleja määriä vessapaperia.

Seuraava osa 2

Tämä on osa 1 kirjoittelukokonaisuutta. Seuraavassa osassa tulen käymään läpi enemmän varautumiskeinoja ja niiden hyödyllisyyttä epidemian hidastamiskeinona. Yskiminen, aivastelu ja käsidesi tulevat myös käsitellyksi. Yritän olla myös menemättä äärimmäisyyksiin, kuten esineiden dekontaminaatioon natriumhypokloriitia sisältävällä liuoksella[14], kuten esimerkiksi puolustusvoimissa on tapana NBCR vaarojen rajoittamistoimina, sillä tämä tilanne ei kotioloissa sellaista nyt vaadi. Sen sijaan terveydenhuollon tiloissa, joissa mikrobien kulkeutumista esineisiin ei voida täysin ennalta estää, tämä on ollut aina aikaisemminkin arkipäivää[15].

Jos jotain nyt jostain syystä rupesi jo kiinnostamaan, mitä tuo NBCR tarkoittaa, niin se tulee sanoista “Nuclear, Biological, Chemical and Radiological”, ja jonka varusmiespalveluksessa vierailleet tuntevat etupäässä huutona “Suojeluhälytys!”.

Errata

Korjausehdotuksia viitteineen voi ehdottaa GitHubin kautta käyttäjälle github.com/enyone

Viitteet